Iliuminatų ir galbūt jų įtakoje veikiančių sionistų/globalistų veiklos principai

Internete galima rasti skirtingų variacijų to, ką galima apibrėžti iliuminatų principais, kuriais siekiama įgyvendinti Naująją Pasaulio tvarką. Man labiausiai patiko ši versija, pirmiausia dėl didesnio korektiškumo ir įdirbio. Šiuos principus pateiksiu anglų kalba su vertimu žemiau.

1. All men are more easily inclined towards evil than good.

Visi žmonės labiau linkę į blogį nei į gėrį

2. Preach Liberalism

Propaguoti liberalizmą

3. Use the idea of freedom to bring about ‘class wars’

Naudoti laisvės idėją sukeliant “klasių kovą”

4. Any and all means should be used to reach the Illuminati Goals as they are justified.

Bet kokios priemonės, reikalingos pasiekti iliuminatų tikslus, yra pateisinamos

5. The right to lie in force.

Melas įgyvendinamas teisiškai (įstatymais)

6. The power of our resources must remain invisible until the very moment it has gained the strength that no cunning or force can undermine it.

Mūsų galios šaltiniai privalo būti nepastebėti iki pat momento, kai nei gudrumu, nei prievarta nebūtų galima jiems pakenkti.

7. Avocation of mob psychology to control the masses.

Naudoti minios psichologiją masių kontrolei

8. Use alcohol, drugs, corruption and all forms of vice to systematically corrupt the youth of the nation.

Naudoti alkoholį, narkotikus, korupciją ir kitas blogio formas sistemingai demoralizuojant jaunimą

9. Seize property by any means

Bet kokiomis priemonėmis užgrobti turtą

10. Use of slogans such as equity, liberty, fraternity delivered into the mouths of the masses in psychological warfare

Psichologiniame kare naudoti lygybės, laisvės, brolybės šūkius, skirtus masėms

11. War should be directed so that the nations on both sides are placed further in debt and peace conferences conducted so that neither combatant obtains territory rights.

Karai turi būti pakreipti taip, kad abi kariaujančios pusės patektų į skolas, o taikos konferencijos būtų vykdomos taip, kad nė viena kariavusi pusė negautų jokių teisių į užkariautas teritorijas

12. Members must use their wealth to have candidates chosen and placed in public office who will be obedient to their demands and will be used as pawns in the game by those behind the scenes. Their advisors will have been reared and trained from childhood to rule the affairs of the world.

Mūsų nariai privalo naudoti turtus kandidatų atrankai ir siųsti juos į viešuosius (valdžios, visuomeninius, spaudos) postus, kuriuose jie paklustų mūsų reikalavimams ir butų naudojami kaip marionetės. Jų patarėjai bus išugdyti ir treniruoti nuo pat vaikystės pasaulio reikalų tvarkymui.

13. Control the press.

Spaudos kontrolė

14. Agents will come forward after fermenting traumatic situations and appear to be the saviors of the masses.

Po katastrofų agentai išeis į priekį ir pasirodys kaip masių gelbėtojai.

15. Create industrial depression and financial panic, unemployment, hunger, shortage of food and use this to control the masses or mob and then use the mob to wipe out all those who stand in the way.

Sukelti pramoninę depresiją ir finansinę paniką, bedarbystę, alkį, maisto trūkumą ir naudoti visa tai masių kontrolei. Po to naudoti mases nušluojant visus tuos, kurie maišosi mūsų kelyje.

16. Infiltrate into the secret Freemasons to use them for Illuminati purposes.

Infiltruotis į slaptųjų masonų organizaciją ir panaudoti juos iliuminatų tikslams (nelabai suprantu, kuo jie skiriasi)

17. Expound the value of systematic deception, use high sounding slogans and phrases and advocate lavish promises to the masses even though they cannot be kept.

Naudoti sistematišką apgaulę, naudoti puikiai skambančius šūkius, frazes ir dosnius pažadus masėms, net jei visa tai ir nėra įmanoma.

18. Detail plans for resolutions, discuss the art of ‘street fighting’ which is necessary to bring the population into speedy subjection.

Detalūs rezoliucijų planai, “gatvių kovų” meno diskusijos, kurios yra svarbios paversti populiaciją priklausoma

19. Use agents as advisors behind the scenes after wars and use secret diplomacy to gain control.

Naudoti mūsų agentus kaip patarėjus ir naudoti slaptą diplomatiją kontrolės įtvirtinimui

20. Establish huge monopolies that lean toward world government control.

Įkurti didžiules monopolijas, kuriuos prisidėtų prie vienos Pasaulio vyriausybės kontrolės

21. Use high taxes and unfair competition to bring about economic ruin by control of raw materials. Organize agitation among the workers and subsidize their competitors.

Naudoti aukštus mokesčius ir nesąžiningą konkurenciją sukeliant ekonominę griutį ir tam panaudojant retuosius išteklius (pvz., naftą). Organizuoti darbuotojų streikus ir remti jų priešininkus.

22. Build up armaments with Police forces and Soldiers sufficient to protect our needs.

Apginkluoti policiją ir kareivius taip, kad jie gintų mūsų poreikius

23. Members and leaders of the one world government would be appointed by the directors.

Pasaulinės vyriausybės nariai ir lyderiai būtų renkami direktorių.

24. Infiltrate into all classes and levels of society and government for the purpose of fooling, bemusing and corrupting the youthful members of society by teaching them theories and principles that we know to be false.

Infiltruotis į visas visuomenės klases ir lygius, taip pat ir į vyriausybę su tikslu kvailinti ir demoralizuoti jaunimą mokant jį teorijų ir principų, kuriuos mes žinome esant klaidingiems.

25. National and International laws should be used to destroy civilization and enslave and control the people.

Nacionaliniai ir tarptautiniai įstatymai turėtų būti naudojami civilizacijų sunaikinimui, žmonių pavergimui ir kontrolei.


 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

 • Johnsonas  On 2010/12/19 at 12:47

  21 punktas – netinkamai išvertei/išsireiškei – raw materials yra ne retieji metalai, o žaliavos(o jau į tą įeina viskas – mediena, nafta, metalai, tekstilė, grūdai ir t.t.).

  Visa kita puikiai ir tiksliai 😉

 • douktris  On 2010/12/19 at 13:07

  ne veltui patarejams galvas kapodavo gerais laikais

  • Johnsonas  On 2010/12/19 at 17:06

   Tai dabar prezidentūroje sėdintys patarėjai kieno kišenėje ir prezidentūra apskritai? Vat, nenorima visiškai viešai skelbti šitos informacijos 🙂

 • Johnsonas  On 2010/12/20 at 23:49

  Šiomis dienomis mano tinklaraštyje startuoja informacinių nuorodų skiltis ir kažkuria prasme ‘visuomenės švietimo akcija’ – “Išmušk stebinčią dieviškąją akį”.

  Visi norintys blogeriai ir skaitytojai galės prisidėkit prie šio darbelio – bus skirsnis kurio komentaruose leidžiu dėti su tema susijusias nuorodas;]

  Mano nuomone, tai yra svarbu, ypatingai jaunimui. Svarbu, kad žmonės suvoktų – vykstanti konspiracija(sąmokslas) – TAI NEBE TEORIJA.

 • Vyts  On 2011/10/30 at 12:41

  pats Jezus nekovojo pries Setona, tuomet kaip jam buvo pasiulytos pasaulio karalystes, atkreipkit demesi kad jis citavo Sv.Rasto eilutes atkirsdamas jam, be tto neneige jog ne jam priklauso pasaulio valdzia.

  Mt 4,8 Velnias vėl paėmė Jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų šlovę,

  Mt 4,9 tarė Jam: ‘Visa tai aš Tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane’.

  Mt 4,10 Tada Jėzus jam atsakė: ‘Eik šalin nuo manęs, šėtone! Nes parašyta: ‘Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!’

  Dabar matome jog tai apsoliuti Tiesa.praejus 2000 metu vis dar pasaulis Setono (maistininko angelo) rankose ir jo parankiniu zemeje. dauguma net nenutuokia jog yra marionetes Velnio rankose.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: