Daugiabučių namų savininkams gresia prievartinė renovacija

Rugsėjo 9 d. LR Seime buvo pristatytas Bendrijų įstatymo projektas, kurio pagrindinis tikslas yra pokyčiai daugiabučių namų bendrijoms priimant sprendimus.

Lyginant šį įstatymo projektą su 2000 m. priimtu įstatymu pastebimas didelis skirtumas dėl bendrijų sprendimų priėmimo tvarkos. Pagal 2000 m. projektą be visų daugiabučių namų butų savininkų sutikimo neįmanoma rekonstruoti bendro naudojimo  objektus. Ištrauka iš 8 str. 2 dalies:

Sprendimas rekonstruoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus šio namo patalpų savininkams, jeigu nėra jų sutikimo, negali nustatyti jokių su rekonstrukcija susijusių turtinių ar finansinių įpareigojimų

Tuo tarpu naujajame įstatymo projekte matomas aiškus tikslas pakeisti šį straipsnį naujais nutarimais.

13 str. 1 dalis:

Visuotinis bendrijos narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 1/2 visų bendrijos narių, o bendrijos, kuri įsteigta naudoti, valdyti ir prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus – 1/2 visų bendraturčių, esančių bendrijos nariais, priima sprendimus

13 str. 3 dalis:

Išimtinai visų bendraturčių susirinkimas savininkų balsų dauguma priima sprendimus:

1) dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų bendrasavininkių bendrųjų interesų tenkinimo (karšto vandens tiekėjo, šilumos paskirstymo metodo, pastato šildymo būdo, atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo, tiekimo vartojimo ribos nustatymo, patalpų savininkų sutarčių su tiekėjais ir paslaugų teikėjais sudarymo ar nutraukimo);

2) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) ir lėšų tam skolinimosi bei visų kitų su tuo susijusių klausimų;

3) nustatyti savininkų įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam (investicijų) bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų atnaujinimo (modernizavimo) fondui sudaryti, nustatyti šių lėšų naudojimo tvarką;

4) tvirtinti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų remonto, rekonstrukcijos ar atnaujinimo (modernizavimo) metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo, naudojimo tvarką”

Remiantis šiuo įstatymu, susirinkę daugiau nei 1/2 savininkų balsų dauguma gali priimti sprendimus, kuriuos privalės vykdyti likę savininkai, kurie nepritaria šiam sprendimui. Taigi itin didelę reikšmę turintį sprendimą galės lemti mažiau nei 1/3 savininkų, susirinkusių į tarybą. Tai skamba absurdiškai. Pažeidžiamos nesuinteresuotojų savininkų teisės, galimas piktnaudžiavimas šiuo įstatymu, demokratiniu požiūriu mes atsiduriame žingsneliu atgal.

Kaip aiškina įstatymo projekto pirminis autorius Audrius Endzinas, projekto tikslai ir uždaviniai yra:

Teikiamu įstatymo projektu norima pasiekti pagrindinį tikslą – suvienodinti analogiškus arba panašius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas bei visas jas susisteminus, jei to nereglamentuoja specialieji, atskiras juridinių asmenų teisines formas nustatantys įstatymai, įtvirtinti viename teisės akte, įstatymo lygmenyje (įstatymą taikant visų rūšių bendrijų (daugiabučių namų savininkų, garažų, gyvenamųjų namų statybos, individualių gyvenamųjų namų ir kt.) vykdomos veiklos teisiniam reglamentavimui).

Priėmus šį įstatymo projektą bus užtikrintas šiuo metu galiojančio įstatymo neatitikimų Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui ir kitiems teisės aktams pašalinimas bei prieš kelis metus Seime pateiktame svarstyti Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte Nr. XP-1041(3) dėl pasikeitusios teisinės-ūkinės situacijos atsiradusių spragų panaikinimas.”

Skamba taip nekaltai. Norėčiau tikėtis, kad šis įstatymo projektas yra klaida ir bus atmestas. Bet, matant kaip kryptingai einama prie renovacijos projekto įgyvendinimo apeinant valstybės ir visuomenės interesus, kito kelio nėra. Valdančioji dauguma pasistengs priimti šį įstatymą.

Literatūros sąrašas:

Bendrijų įstatymo projektas

Aiškinamasis raštas šiam įstatymo projektui

2000 m. daugiabučių namų bendrijų įstatymas

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: